Egen brunn? Glöm inte kontrollera radonhalten

September 5, 2023 by No Comments

Om du är en av de som förlitar dig på en egen dricksvattenbrunn, är det viktigt att du kollar radonhalten. Regelbundna provtagningar av vattenkvaliteten är avgörande, och bör göras vart tredje år. Det gäller särskilt om din brunn är bergborrad, då är risken för radon i hushållsvattnet högre.

Bergborrade brunnar löper en högre risk att innehålla förhöjda radonhalter. Detta beror på att vissa uranrika bergarter, som granit och skiffer, kan innehålla betydande mängder radon. Om ditt brunnsvatten innehåller radon kan detta resultera i förhöjda radonhalter i inomhusluften när du använder vattnet för att duscha, tvätta, diska eller spola.

Att konsumera vatten med höga radonhalter innebär en ökad risk för lungcancer. Radon är en farlig gas, och exponering för höga halter kan ha allvarliga konsekvenser för din hälsa.

Livsmedelsverket har fastställt ett riktvärde för radon i vatten från egen brunn, som ligger på 1000 Bq/l (Bq per liter). Om radonhalten överstiger detta värde bör vattnet inte användas för matlagning eller som dryck. För att utföra en korrekt mätning av radonhalten i ditt vatten kan du beställa ett mätpaket från ackrediterade laboratorier som är specialiserade på radonanalyser i vatten. Det är viktigt att följa rätt procedur för provtagningen:

  • Använd färskt vatten som inte stått stilla i rören för länge.
  • Använd en särskild provtagningsflaska.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 250 000 permanent använda bergborrade brunnar i Sverige och ytterligare 200 000–300 000 brunnar som används av fritidsboende. Av dessa brunnar har omkring 80 000–100 000 radonhalter överstigande 100 Bq/l, och cirka 10 000 brunnar har radonhalter överstigande 1 000 Bq/l. 

Vid förhöjda radonhalter i dricksvattnet finns flera metoder för att åtgärda problemet. De vanligaste metoderna innefattar luftning av vattnet eller användning av filter. Detta kan uppnås genom att installera en radonavskiljare eller ett radonfilter, vilket hjälper till att minska radonhalten i ditt dricksvatten.

Att regelbundet kontrollera radonhalten i ditt dricksvatten är en viktig aspekt av att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö, särskilt om du har en bergborrad brunn. Att vidta åtgärder vid förhöjda radonhalter i ditt dricksvatten är avgörande för att minska risken för hälsoproblem och säkerställa att vattnet du konsumerar är säkert.


Relaterad information


Isotope
Isotope sind Varianten eines Elements, die sich in der Anzahl der Neutronen in ihren Atomkernen unterscheiden. Obwohl Isotope dasselbe chemische Element repräsentieren und dieselbe Anzahl von Protonen haben, können sie unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, einschließlich unterschiedlicher Massen und radioaktiver Stabilität. Die bekanntesten und am häufigsten vorkommenden Isotope von Radon sind Radon-222 und Radon-220. Diese Isotope sind radioaktiv und emittieren ionisierende Strahlung, was sie zu einem Gesundheitsrisiko macht, wenn sie in hohen Konzentrationen eingeatmet werden.